Schaghticoke, NY

08.31.08 schaghticokeny-1.jpg (418075 bytes)

08.31.08 schaghticokeny-2.jpg (705479 bytes)

08.31.08 schaghticokeny-3.jpg (610665 bytes)

08.31.08 schaghticokeny-4.jpg (688585 bytes)

08.31.08 schaghticokeny-5.jpg (624708 bytes)

08.31.08 schaghticokeny-7.jpg (709641 bytes)

08.31.08 schaghticokeny-8.jpg (782571 bytes)

08.31.08 schaghticokeny-9.jpg (701695 bytes)

08.31.08 schaghticokeny-pat-1.jpg (769896 bytes)

08.31.08 schaghticokeny-pat-2.jpg (736645 bytes)

08.31.08 schaghticokeny-10.jpg (683509 bytes)

back.gif (2775 bytes)